การฝึกอบรมทางด้านมาตรฐานสำหรับระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม (IEC TC 65) ที่ประเทศญี่ปุ่น


          รศ.ดร.ไสว พงศ์สวัสดิ์ และรศ.ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์ ร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้แทนของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และตัวแทนภาคเอกชนของประเทศไทยได้เข้าร่วมการฝึกอบรมทางด้านมาตรฐานสำหรับระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมที่จัดทำโดย IEC TC 65 ในหัวข้อ “Industrial-Process Standards” ที่ HIDA Kansai Kenshu Center (AOTS), Japan พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมงานที่ Control System Security Center, Nuclear Power Training Center, Measurement & Control Shows และได้เข้าร่วมสัมมนา JEMIMA-IEC TC 65: Industrial Automation Forum อีกทั้งยังได้เข้าร่วมประชุมกับ Fieldbus Foundation Japan ในระหว่างวันที่ 15–22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

Description: P1011089.JPG Description: P1010837.JPG

Description: P1010844.JPG Description: P1010882.JPG

Description: P1010872.JPG Description: P1010865.JPG

Description: P1011011.JPG  Description: P1010898.JPG

Description: P1010973.JPG  Description: P1011052.JPG

Description: P1011093.JPG  Description: P1011110.JPG

Description: P1011113.JPG  Description: P1011122.JPG

Description: P1011133.JPG  Description: P1011130.JPG

Description: P1011140.JPG  Description: P1011152.JPG

Description: P1011148.JPG  Description: P1011144.JPG 

Description: P1011153.JPG  Description: P1011167.JPG 

Description: P1011203.JPG  Description: P1011179.JPG

Description: P1011182.JPG  Description: P1011213.JPG

Description: P1011243.JPG  Description: P1011215.JPG

Description: P1011189.JPG  Description: P1011185.JPG