ทางคณาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติให้การต้อนรับคณาจารย์ฝ่ายการศึกษาจากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ( FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


          เมื่อวันพฤหัสที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558 รศ.ประภาษ อุคคกิมาพันธุ์ รศ.ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์ ผ.ศ.ดร.ธีรวัฒน์ เทพมณี ดร.อภินัย ฤกษ์รัตน์ ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์ฝ่ายการศึกษาที่กำกับดูแลหลักสูตรปริญญาตรี โท และเอกจากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ( FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งในการมาครั้งนี้ได้มีแลกเปลี่ยนแนวความคิดและประสบการณ์ซึ่งกันและกันสำหรับการเรียนการสอนโดยเน้นเฉพาะที่หลักสูตร Robotic and Automation ที่เพิ่งเปิดใหม่จากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กับหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และท้ายสุดได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆเช่น ห้องปฏิบัติการอีเล็กทรอนิกส์ ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการ Process Instrument ห้องปฏิบัติการ PLC ห้องปฏิบัติการ DCS และห้องปฏิบัติการ Data Base and Communication และห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติเป็นต้น

P1011506.JPG        P1011489.JPG

P1011492.JPG       P1011494.JPG

P1011486.JPG       P1011496.JPG

P1011500.JPG        P1011499.JPG

P1011504.JPG        P1011502.JPG