หลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติได้รับมอบชุดควบคุมที่มีการประมวลผลแบบฝังตัว(cRIO)จากบริษัท ไทร์เนอร์ยี่่อินสทรูเม้นท์ จำกัด


เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 รศ.ดร. ไสว พงศ์สวัสดิ์ ผศ.ดร.ธีรวัฒนื เทพมณี และนักศึกษา ในฐานะตัวแทนหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ ได้รับมอบชุดควบคุมที่มีการประมวลผลแบบฝังตัว(cRIO) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ จาก National Instrument(NI) จำนวน 10 รายการ เป็นมูลค่า 1,299,260 บาท
จากบริษัท ไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์ จำกัด โดยมี นายเจษฎา เจริญวัฒนโยธิน ตัวแทนบริษัท เป็นผู้ส่งมอบ