ทางคณาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติให้การต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท MANGANOROBOT Engineering Automation Solutions จากประเทศอิตาลี


      เมื่อวันอังคารที่13 มกราคม พ.ศ. 2558 รศ.ดร.ไสว พงศ์สวัสดิ์ รศ.ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์ ร.ศ.ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์ และ      ดร.อภินัย ฤกษ์รัตน์ ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท MANGANOROBOT Engineering Automation Solutions
จากประเทศอิตาลีซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการออกแบบแขนหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับสายงานการผลิตเช่น โรงงานประกอบรถยนต์ โรงงานผลิตน้ำผลไม้ และสายงานการผลิตอื่นๆ ซึ่งจะได้ทำความร่วมมือทางด้านในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมอัตโนมัติของทางบริษัทสู่คณาจารย์และนักศึกษาของสาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ โดยเบื้องต้นจะออกแบบสร้างห้องปฏิบัติการทดลองแขนหุ่นยนต์อัตโนมัติและระบบสายพานลำเลียงขนถ่ายวัสดุพร้อมติดตั้งเพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปลายเดือนเมษายน2558นี้และท้ายสุดได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆเช่น ห้องปฏิบัติการอีเล็กทรอนิกส์ ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการ Process Instrument ห้องปฏิบัติการ PLC ห้องปฏิบัติการ DCS และห้องปฏิบัติการ Data Base and Communication และห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติเป็นต้น

P1011535.JPG     P1011523.JPG

P1011525.JPG    P1011527.JPG

P1011530.JPG     P1011533.JPG