ผู้แทนจากบริษัท ภครินทร์ จำกัดได้นำอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์มามอบให้กับหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติเพื่อใช้ในการเรียนการสอน


           เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 รศ.ดร.ไสว พงศ์สวัสดิ์ รศ.ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์ ผ.ศ.ดร ธีรวัฒน์ เทพมณีเป็นผู้แทนหลักสูตรในการรับมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์จากคุณนิพนธ์ อุชชิน ซึ่งผู้บริหารบริษัท ภครินทร์ จำกัด โดยบริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์เซนเซอร์ต่างๆ เครื่องมือวัด  อุปกรณ์สุ่มตัวอย่างเพื่อใช้ทดสอบทางเคมีสำหรับภาคอุตสาหกรรมและได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางด้านไฟฟ้า อีเล็กทรอนิกส์ PLC , DCS , SCADA , Wireless and Database อีกด้วย