งานสัมมนา Factory Automation & Process Automation ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่จัดทำโดยIEC TC 65 ณ โรงแรม Hilton พัทยา ในวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558


           รศ.ดร.ไสว พงศ์สวัสดิ์ และรศ.ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์ อาจารย์จากหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้แทนของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และตัวแทนภาคเอกชนของประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น ในการสัมมนาทางด้านมาตรฐานสำหรับระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมที่จัดทำโดย IEC TC 65 ในหัวข้อ “The Recent Trend & Future Direction of Factory Automation Based on IEC TC 65 Standards” และ “The Recent Trend & Future Direction of Process Automation Based on IEC TC 65 Standards” ซึ่งงานนี้ได้รับการสนับสนุนจาก JEMIMA, METI, HIDA จากประเทศญี่ปุ่น และสมาคม Fieldbus Foundation Association Thai โดยจัดที่โรงแรม Hilton พัทยาในระหว่างวันที่ 26–27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558