ผู้แทนคณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุมได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนกลุ่มบริษัทในเครือสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)


           เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558 รศ.ดร.ไสว พงศ์สวัสดิ์,ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ เทพมณ๊,รศ.ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์ และ รศ. ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตเหล็กแผ่นแบบรีดร้อนซึ่งเป็นโรงงานผลิตเหล็กกลุ่มในเครือบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเหล็กแบบรีดร้อนและแบบรีดเย็นซึ่งเป็นวัสดุที่ผลิตเหล็กที่ใช้ทำโครงสร้างงานก่อสร้างและโครงสร้างงานผลิตชิ้นส่วนแบบต่างเช่น โครงสร้างตู้เย็น ตู้คอนเทรนเนอร์ ตู้ใส่ประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอื่นๆเป็นต้น โดยทั้งนี้ได้เยี่ยมนักศึกษาฝึกงานโครงการสหกิจที่ได้รับมอบหมายทำ Project ระบบอัตโนมัติในโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนจำนวน 2 ท่านและท้ายสุดยังได้มีความคืบหน้าในการที่จะหาทางทำความร่วมมือทางวิชาการกันต่อไปอีกด้วย