ผู้แทนคณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุมได้เข้าเยี่ยมแผนกซ่อมบำรุงวาล์วควบคุม (Control Valve) บริษัท Azbil (Thailand) Co.,Ltd.ที่สาขาระยอง


           เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558 รศ.ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์ และ อาจารย์ประเสริฐ เชี่ยวประกอบกิจ(อาจารย์พิเศษ) ได้เข้าเยี่ยมชมแผนกซ่อมวาล์วควบคุม(Control Valve)ของบริษัท Azbil ที่สาขาระยองโดยมีผู้บริหารของทางบริษัท Azbil ได้ให้การต้อนรับซึ่งนำโดยคุณศรีนคร นนทนาคร ผู้จัดการทั่วไปและผู้จัดการอาวุโส , คุณพวงเพชร์ อยู่บาง Senior Manager , คุณบรรจบ อานุ Service Manager แผนก Advance Automation Division ได้ให้การต้อนรับและอธิบายถึงการออกแบบและการเลือกวาล์วควบคุม เทคนิคการบำรุงรักษาวาล์วควบคุมและยังหาทางทำความร่วมมือทางวิชาการเพื่อที่จะนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสำหรับเลือก การตรวจเช็คและการซ่อมบำรุงรักษาวาล์วควบคุมมาถ่ายทอดให้นักศึกษาได้เรียนรู้กันต่อไปด้วย