งานแสดงผลงานโครงงานของนักศึกษาจาก 3 มหาวิทยาลัยและ 1 สถาบันฯเพื่อความร่วมมือทางวิชาการและการสร้างเครือข่ายทางด้านวิศวกรรมการวัดคุม ระบบควบคุม วิศวกรรมอัตโนมัติ ICA (Instrumentation , Control , Automation)


           เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการสร้างเครือข่ายทางด้านวิศวกรรมการวัดคุม ระบบควบคุม วิศวกรรมอัตโนมัติ (Instrumentation , Control , Automation) จึงได้จัดให้มีการแสดงผลงานโครงงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ของแต่ละมหาวิทยาลัยอันได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยในครั้งนี้ได้จัดงานขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2558 ณ.ห้องประชุมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ โดยมีจำนวนนักศึกษาและคณาจารย์มาร่วมงานประมาณ 300 ท่าน และยังได้ความอนุเคราะห์จากผู้บริหารจากบริษัทต่างๆเช่นวิทยากรจากบริษัทปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย ได้มาบรรยายพิเศษเรื่อง วิธีการสมัครงาน แนวทางประกอบวิชาชีพอีกด้วย