ผู้แทนคณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุมได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตการ์ดหรือบัตรที่บรรจุด้วย RFID ของกลุ่มบริษัท SMARTRAC


           เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 รศ.ดร.ไสว พงศ์สวัสดิ์, ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ เทพมณี,รศ.ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์ และ รศ. ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตการ์ดที่บรรจุด้วย RFID และผลิตภัณท์ต่างที่เกี่ยวข้องกับ RFID ที่นิคมอุตสาหกรรม HI-TECH จังหวัดอยุธยา โดยทั้งนี้ได้มีการปรึกษาถึงอนาคตของโครงงานต่างๆเช่นเกี่ยวกับการรับนักศึกษาฝึกงานหรือโครงการสหกิจศึกษาที่ได้รับมอบหมายทำ Project ระบบอัตโนมัติในโรงงานผลิต และท้ายสุดทางคณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติขอขอบคุณทางทีมงานผู้บริหารของบริษัท SMARTRAC ที่ให้ความใส่ใจเกี่ยวกับการศึกษาและพร้อมสนับสนุนการศึกษาในรูปแบบต่างๆต่อไปอีกด้วย