การฝึกอบรมหลักสูตร FCTP Support Specialist สำหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม


           เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 คณาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติได้จัดให้มีการฝึกอบรมเทคโนโลยี Foundation Fieldbus ในหลักสูตร FCTP Support Specialist ให้แก่บุคลากรภายนอกจากภาคอุตสาหกรรม โดยหลักสูตร FCTP Support Specialist นี้ได้รับการรับรองจาก Fieldbus Foundation