ผู้แทนคณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุมได้ไปนิเทศนักศึกษาวิศวกรรมอัตโนมัติชั้นปีที่ 3 ที่บริษัท พัฒน์กล จำกัด ( มหาชน )


           เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 รศ.ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์ได้ไปนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคการศึกษา 3/2557 เพื่อติดตาม ประเมินผลและแก้ไขปัญหาการฝึกงานของนักศึกษาตลอดจน เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะกับสถานประกอบการเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมอัตโนมัติ) ที่บริษัท พัฒน์กล จำกัด ( มหาชน )โดยมีผู้บริหารของทางบริษัท พัฒน์กล จำกัด ( มหาชน )ซึ่งได้แก่ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและผู้จัดการฝ่ายระบบไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติได้ให้การต้อนรับและอธิบายถึงระบบบริหารงานของทางบริษัทว่ามีการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าสำหรับอุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมอาหารและอื่นๆ โดยไปถึงการให้การออกแบบระบบไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติและการบริการหลังการขายอีกด้วย