ผู้แทนคณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุมได้ไปนิเทศนักศึกษาวิศวกรรมอัตดนมัติชั้นปีที่ 3 ที่บริษัท Rieckermann(Thailand) Co.,Ltd.


           เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 รศ.ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์ได้ไปนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคการศึกษา 3/2557 เพื่อติดตาม ประเมินผลและแก้ไขปัญหาการฝึกงานของนักศึกษาตลอดจน เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะกับสถานประกอบการเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมอัตโนมัติ) ที่บริษัท Rieckermann (Thailand) Co.,Ltd. โดยมีผู้บริหารของทางบริษัท Rieckermann (Thailand) Co.,Ltd. ได้ให้การต้อนรับซึ่งนำโดยคุณดันคั่น ฮอปสัน กรรมการผู้จัดการและคุณสุทธินันท์ เถลิงนวชาติผู้ช่วยผู้จัดการแผนกระบบควบคุมอัตโนมัติ / ซีเมนส์ ได้ให้การต้อนรับและอธิบายถึงระบบบริหารงานของทางบริษัทว่ามีการขายผลิตภัณฑ์ซึ่งได้แก่ Machine Automation สำหรับอุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมอาหารและอื่นๆ โดยไปถึงการให้การออกแบบระบบอัตโนมัติและการบริการหลังการขายอีกด้วย