การแบ่งปันประสบการณ์การฝึกงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง สำหรับการฝึกงานในภาคการศึกษา 3/2557


           การแบ่งปันประสบการณ์การฝึกงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง สำหรับการฝึกงานในภาคการศึกษา 3/2557 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ทางสาขาวิชาฯ จัดให้มีกิจกรรมเพื่อการแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ซึ่งในภาคการศึกษา 3/2557 มีนักศึกษาในหลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมอัตโนมัติ) จำนวน 43 คน ได้เข้าฝึกงานกับสถานประกอบการต่าง ๆ จำนวน 22 แห่ง