คณาจารย์ประจำสาขาวิชาเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ICICIC2015, Dalian, China


           รศ.ดร.ไสว พงศ์สวัสดิ์ และรศ.ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์ ได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ 10th International Conference on Innovative Computing, Information and Control (ICICIC2015) ที่ Dalian, China เมื่อวันที่ 20-23 สิงหาคม 2558 โดยผลงานวิจัยที่นำเสนอได้แก่ 1. “Integration of WirelessHART into SCADA System and Information Applications” ซึ่งเป็นผลงานที่ได้การสนับสนุนจากบริษัท อิเมอร์สัน (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอ็นไลท์เท็นเทคโนโลยี จำกัด 2. “Communication Schedule Optimization of Cascade Control Using Foundation Fieldbus” ซึ่งเป็นผลงานที่ทำวิจัยร่วมกับ Industrial Open Network Laboratory, Waseda University (ศูนย์ฝึกอบรม FCTP ที่ประเทศญี่ปุ่น) โดยได้รับการสนับสนุนจาก Fieldbus Foundation Association Thai (คาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะเปลี่ยนชื่อสมาคมเป็น FieldComm Group - Thai) นอกจากนี้ รศ.ดร.ไสว พงศ์สวัสดิ์ และรศ.ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์ ยังได้รับรางวัล “Contribution Award” จาก ICICIC Founder ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ด้วย