ผู้บริหารจากบริษัทเพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด (Petro-Instruments Corp., Ltd.) ได้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติเพื่อหาความร่วมมือทางวิชาการ


           เมื่อวันพฤหัสที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558 รศ. ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์ , รศ. ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์ , ผศ. ดร.ธีรวัฒน์ เทพมณี และ ดร.อภินัย ฤกษ์รัตน์ เป็นผู้แทนในการต้อนรับผู้บริหารจากบริษัทเพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการออกแบบระบบอัตโนมัติสำหรับภาคอุตสาหกรรมเช่น Product groups : Control & Instrument Products , Process Analytical Products , Scientific Products , Environmental Products

Product spotlight :
     -Inventory tank gauging
     -Flow meter & Transmitter
     -Level meter & Transmitter
     -Weight measurement
     -PLC & SCADA software
     -Process Gas Analyzer
     -Moisture Analyzer
     -Heated sample line
     -Calibration gases
     -Water quality analysis equipment
     -Laboratory equipment
     -Particle size distribution analyzer
     -Automotive analyzer
     -Ambient air analyzer
     -Source emission analysis equipment
     -Semi conductor equipment
     -Occupational health & safety equipment
     -Calibration test equipment

System Solution Provider Business Petro-Instruments Corp.,Ltd. is recognized for over 20 years as a reputable system integrator for many projects in the areas of Plant Automation System, SCADA, Process Gas Analyzer & Detector System, Continuous Emission Monitoring System (CEMS), Automotive Gases Emission System, etc. We have capabilities in designing the specific packages of those instruments according to customers' needs and in transferring the technologies of such applications to our customers through training, service and maintenance.