ผู้บริหารจากบริษัท อิเมอร์สัน (สิงคโปร์) จำกัด และบริษัทอิเมอร์สัน (ประเทศไทย) จำกัดมาบรรยายพิเศษให้คณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติและนักศึกษาญี่ปุ่นจากมหาวิทยาลัย UEC ฟังในเรื่องเกี่ยวกับ Industrial Internet of Things (IIoT) and Emerson


           เมื่อวันพฤหัสที่ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558 คณาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติโดย รศ.ดร. ไสว พงศ์สวัสดิ์, รศ.ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์ และ ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ เทพมณี ได้ให้การต้อนรับคุณ Jonas Berge และคุณ Siramet Subpayasomboon ผู้บริหารจากบริษัท อิเมอร์สัน (ประเทศสิงคโปร์) จำกัดและบริษัท อิเมอร์สัน (ประเทศไทย) จำกัดเพื่อมาบรรยายเกี่ยวกับ Industrial Internet of Things (IIoT) and Emerson