งานสัมมนา Fieldcomm Group ณ โรงแรม Hilton พัทยา ในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558


           รศ.ดร.ไสว พงศ์สวัสดิ์ และรศ.ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์ และคณาจารย์จากหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังร่วมกับสมาคม Fieldcomm Group Thai Association (แต่เดิมเป็นสมาคม Fieldbus Foundation Association Thai) โดยจัดที่โรงแรม Hilton พัทยาในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558