บริษัทเพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมอัตโนมัติ และการวัดประมวลผลบันทึกค่าและการส่งค่าข้อมูลผ่านระบบ SCADA


           เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิสวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง รศ.ดร.ไสว พงศ์สวัสดิ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุมรศ. ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์ และ รศ.ประภาษ อุคคกิมาพันธุ์ อาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติคณะวิศวกรรมศาสตร์สจล.ให้การต้อนรับ คุณอัคธัช ชวนะพงศ์ ประธานบริหาร คุณไพศาล วนัสบดีไพศาล รองประธานบริหาร คุณสุรชัย เลิศธีระกุล ผู้อำนวยการ คุณชินกร ชลธิชาชลาลักษณ์ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและผู้ช่วยรองประธานบริหาร บริษัทเพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการออกแบบระบบอัตโนมัติสำหรับภาคอุตสาหกรรมเช่น Product groups : Control & Instrument Products , Process Analytical Products , Scientific Products , Environmental Products ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมอัตโนมัติ และการวัดประมวลผลบันทึกค่าและการส่งค่าข้อมูลผ่านระบบ SCADA