บริษัท ดานิลี่ จำกัด มอบเงินสนับสนุนงานวิจัย หลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ 23 ธันวาคม 2558


           เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมด้วย ผศ.ดร.เผชิญชัยภัต ไชยสิทธิ์ ผศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น รองอธิการบดี รศ.ดร.ไสว พงศ์สวัสดิ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม รศ.ประภาษ อุคคกิมาพันธุ์ และ รศ.ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์ อาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติคณะวิศวกรรมศาสตร์สจล.ให้การต้อนรับคุณบุญนาค โมกข์มงคลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณกตัญญู โกมุทมาศ ผู้จัดการ ส่วน Government Affairs&Legal จากบริษัท ดานิลี่ จากัด (Danieli Co.,Ltd.) ในโอกาสมอบเงินสนับสนุนเพื่อสนับสนุนงานการศึกษาและงานวิจัยให้กับหลักสูตร วิศวกรรมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จำนวนเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) ในโครงการความร่วมมือใหม่ในการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิศวกรรมอัตโนมัติ การถอดและประกอบชิ้นงานสำหรับงานเครื่องจักรกลการผลิตตามกรอบระยะเวลา 3 ปี (2558-2560)