ผู้บริหารจากบริษัท ดีมายเออร์ จำกัด (DEMIER CO.,LTD) มอบอุปกรณ์เครื่องมือวัดและอุปกรณ์แปลงสัญญาณให้กับหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา


           เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559 รศ.ดร.ไสว พงศ์สวัสดิ์ รศ.ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์ ผศ.ดร. ธีรวัฒน์ เทพมณี รศ.ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์ ดร.อภินัย ฤกษ์รัตน์ และผศ.กฤษณ์ เสมอพิทักษ์ เป็นผู้แทนหลักสูตรในการรับมอบอุปกรณ์เครื่องมือวัด (เครื่องมือวัดอัตราการไหล SIEMENS , YOKOGAWA) และอุปกรณ์แปลงสัญญาณ (M-SYSTEM) จากผู้บริหารบริษัท ดีมายเออร์ จำกัด โดยบริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์เซนเซอร์ เครื่องมือวัดต่างๆ รับออกแบบและติดตั้งระบบอัตโนมัติ สำหรับภาคอุตสาหกรรมและได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางด้านไฟฟ้า อีเล็กทรอนิกส์ PLC , DCS , SCADA , Wireless and Database อีกด้วย