บริษัทเพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด และ หลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติได้จัดการอบรมและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมอัตโนมัติ


           ในวันจันทร์และอังคารที่ 25-26 มกราคม พ.ศ.2559 หลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบังโดยมี รศ.ดร.ไสว พงษ์สวัสดิ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุมรศ.ประภาษ อุคคกิมาพันธุ์ รศ.ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์ รศ.ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์ ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ เทพมณี และ ดร. อภินัย ฤกษ์รัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติให้การต้อนรับคุณชินกร ชลธิชาชลาลักษณ์ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและผู้ช่วยรองประธานฝ่ายบริหาร และ วิศวกรแผนก Automation แผนก IT แผนก Analyzer บริษัทเพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการออกแบบระบบอัตโนมัติสำหรับภาคอุตสาหกรรม ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง DCS , PLC , SCADA และ Industrial IT Network ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมในโครงการบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ทางด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมอัตโนมัติ