ตัวแทนหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุมได้ให้การต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (เอสไอไอที) ) เพื่อเยื่ยมชมห้องปฏิบัติการของหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ


           เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 รศ.ดร.ไสว พงษ์สวัสดิ์ รศ.ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์ รศ.ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์ ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ เทพมณี และ ดร.อภินัย ฤกษ์รัตน์ ในนามหัวหน้าห้องปฏิบัติการเฉพาะทางได้แนะนำเกี่ยวกับศูนย์ฝึกอบรม Foundation Fieldbus Technology (ปัจจุบันเปลียนชื่อเป็น FieldComm Group) ได้กล่าวต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (เอสไอไอที)) เพื่อเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเฉพาะทางเช่นห้องปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ PIDคอนโทรลเลอร์ , LabVIEW Application, การประยุกต์ใช้ตัวควบคุมดีซีเอส (DCS) กับอุปกรณ์ฟิลด์บัส (Fieldbus) , PLC (SIEMENS , AB , MITSUBISHI , OMRON) , WIRELESS HART & ISA100 , DATA BASE (MES)