ผู้แทนจากบริษัท ภครินทร์ จำกัด ได้นำอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์มามอบให้กับหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติเพื่อใช้ในการเรียนการสอน


           เมื่ออังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 รศ.ดร.ไสว พงษ์สวัสดิ์ รศ.ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์ รศ.ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์เป็นผู้แทนหลักสูตรในการรับมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์จากคุณนิพนธ์ อุชชิน ซึ่งผู้บริหารบริษัท ภครินทร์ จำกัด โดยบริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์เซนเซอร์ เครื่องมือวัด อุปกรณ์สุ่มตัวอย่างต่างๆ เพื่อใช้ทดสอบทางเคมีสำหรับภาคอุตสาหกรรม