งานอบรมสัมมนาเปิดโลกธุรกิจแห่งอนาคตด้วย Automation และ Internet of Things


           รศ.ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์ และ ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ เทพมณี คณาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรร่วมกับผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น (Mr.Hisashi Sasajima) ให้กับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ในหัวข้อเรื่อง เปิดโลกธุรกิจแห่งอนาคตด้วย Automation และ Internet of Things ซึ่งว่าด้วยความสำคัญของเนื้อหาวิชาการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมให้กับอุตสาหกรรมไทยเพื่อมุ่งสู่ยุคการปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือเรียกว่า Industrial 4.0 โดยมีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงระบบโรงงานผลิตแบบเดิมๆสู่ระบบ Digitalization Manufacturer หรือ Smart Manufacturer โดยใช้พื้นฐานจาก Automation ร่วมกับเทคโนโลยี Internet of Thing (IoT) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่คำนึงถึงการบริหารพลังงานในการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดและสะดวกต่อการเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจาก Mass Production เป็น Mass Customization เพื่อการตอบสนองที่หลากหลายมากขึ้นในปัจจุบันและจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ ส่วนหัวข้ออบรมและสัมมนามีหัวข้อดังนี้ Automation and The Internet of Thing , Enterprise – Control System Model , Manufacturing Execution System (MES) , M2M , Factory (RAMI 4.0) , Smart Grid Reference Architecture Model , Cyber Security System เป็นต้น ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมจัสมินซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23 เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559