งานสังสรรค์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน AUTOREUNION ครั้งที่ 1ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2559


           ในคืนวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 ทางคณาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติร่วมกับศิษย์เก่าพร้อมศิษย์ปัจจุบันได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อให้ก่อเกิดความสัมพันธ์อันดีและถือเป็นประเพณีสืบทอดกันเป็นประจำทุกปี ซึ่งเนื่องจากปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบอัตโนมัติในช่วงนี้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทางคณาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติจึงเห็นว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยข้อมูลจากศิษย์เก่าเพื่อที่จะนำสิ่งดีที่เป็นข้อเสนอแนะเพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและพัฒนาการจัดระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกอยู่ตลอดเวลาดังนั้นจึงได้ริเริ่มจัดงานพบปะสังสรรค์ขึ้นเป็นครั้งแรกนี้โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ
           1.เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ และสร้างความสัมพันธภาพที่ดี ของศิษย์เก่า คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และศิษย์ปัจจุบัน
           2.เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงออกของนักศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ
           3.และในอนาคตอาจมีการจัดหาทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์และบางส่วนอาจนำมาพัฒนาสร้างสื่อการเรียนการสอน
           โดยรูปแบบของงานได้จัดเป็น 2 ช่วงคือช่วงแรกเวลา 14.00-17.00 น. เป็นการบรรยายจากประสบการณ์ของศิษย์เก่าในเรื่องของชีวิตการทำงานโดยมีศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 , 2 และ 3 มาให้ข้อแนะนำในการเรียน การหางานที่ชอบและการเป็นวิศวกรที่ดีให้แก่รุ่นน้องในหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติและบริเวณงานยังได้มีบริการอาหารว่าง เครื่องดื่มไว้บริการอีกด้วย


           ส่วนช่วงที่ 2 งานเริ่มตั้งแต่ 18.00 น. เป็นต้นไปซึ่งจัดขึ้นสมาคมศิษย์เก่าของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยในงานจัดให้มีการแสดงความสามารถของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 , 2 , 3 และ 4 และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ตลอดทั้งการจับสลากหางบัตร ภายใต้แสง สี เสียง อันงดงามตระการตา รอบ ๆ บริเวณในงานมีการเลี้ยงอาหารแบบโต๊ะจีน เครื่องดื่ม ไว้บริการท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน สำหรับบรรยากาศภายในงาน เป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง มีการร่วมร้องเพลง การถ่ายภาพหมู่ของศิษย์เก่าแต่ละรุ่นที่มาร่วมงาน ซึ่งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่มาร่วมงานยังได้ร่วมลุ้นรางวัลอย่างสนุกสนานด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง