บริษัท ดานิลี่ จำกัด บันทึกข้อตกลงในความร่วมมือ (MOU)กับหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติและมอบเงินสนับสนุนงานวิจัยเป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559


           อาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังให้การต้อนรับท่านประธานเจ้าหน้าที่กรรมการฝ่ายบริหาร ( Chief Executive Officer ) ดร.บุนนาค โมกข์มงคลกุล และ คุณกตัญญู โกมุทมาศ ผู้จัดการส่วน Government Affairs & Legal จากบริษัท ดานิลี่ จำกัด ( Danieli Co.,Ltd. ) ในโครงการทำบันทึกข้อตกลงในความร่วมมือ (MOU) รอบใหม่เป็นระยะเวลา 3 ปีและได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อสนับสนุนงานการศึกษาและงานวิจัยให้กับหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ จำนวนเงิน 3,000,000 บาท ( สามล้านบาท ) และในโครงการข้อบันทึกความร่วมมือ (MOU) ใหม่นี้จะมีโครงงานที่เน้นในการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิศวกรรมอัตโนมัติ แขนกลอัตโนมัติ การถอดและประกอบชิ้นงานสำหรับงานเครื่องจักรกลการผลิตตามกรอบระยะเวลา 3 ปี ( 2559-2561 )