คณาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติให้การต้อนรับ คณาจารย์จาก The University of Electro-Communications (UEC) เพื่อเยื่ยมชมห้องปฏิบัติการ และ สัมมนาโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Short Summer Training)ระหว่าง UEC กับ KMITL


           เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2559 รศ.ดร.ไสว พงษ์สวัสดิ์ ในนามหัวหน้าห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง Factory Automation ได้ให้การต้อนรับ Prof. Yoshihiro Oyama จาก The University of Electro-Communications (UEC) เพื่อเยื่ยมชมห้องปฏิบัติการ Factory Automation และร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานของ Mr. Takahiro Suzuki ซึ่งเป็นนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยน(Short Summer Training) ระหว่าง UEC กับ KMITL โดยได้นำเสนอผลงานในเรื่องการประยุกต์ใช้ PLC กับกระบวนการจำลองการขนถ่ายวัสดุและการจัดเก็บวัสดุ