งานแสดงผลงานโครงงานของนักศึกษา ICA ( Instrumentation , Control , and Automation) Project Day ครั้งที่ 7 วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559


           เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการสร้างเครือข่ายทางด้านวิศวกรรมการวัดคุม ระบบควบคุม วิศวกรรมอัตโนมัติ ICA (Instrumentation , Control , and Automation) จึงได้จัดให้มีการแสดงผลงานโครงงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ของแต่ละมหาวิทยาลัยอันได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยในครั้งนี้ได้จัดงานขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2559 ณ. ตึก KX (Knowledge Exchange for Innovation) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าธนบุรีเป็นเจ้าภาพโดยมีจำนวนนักศึกษาและคณาจารย์มาร่วมงานประมาณ 200 ท่าน และยังได้ความอนุเคราะห์จากผู้บริหารจากบริษัทต่างๆให้การสนับสนุนในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆและได้เรียนเชิญวิทยากรจากคณาจารย์ของแต่ละมหาวิทยาลัยต่างๆได้มาบรรยายพิเศษเรื่อง มุมมองในอนาคตของทิศทางในการประกอบอาชีพของผู้ที่ทำงานทางด้านเครื่องมือวัด ระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติและในส่วนช่วงบ่ายทางคณาจารย์ของทั้ง 5 มหาวิทยาลัยได้มีการปรึกษาหารือเพื่อจัดตั้งกลุ่ม ICA (Instrumentation ,Control and Automation)ขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคม IEEE (Thailand) และ (ECTI) พร้อมทั้งได้มีการปรึกษากันเพื่อให้งานแสดงผลงานของนักศึกษาให้มีมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้นซึ่งก็ได้ข้อสรุปดังนี้คือสำหรับการจัดงาน Project Day ครั้งที่ 8 นั้นให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น The 8 th Instrumentation , Control , and Automation Senior Project Conference ( ICA SP-CON 2017)