การแบ่งปันประสบการณ์การฝึกงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง สำหรับการฝึกงานในภาคการศึกษา 3/2558


           การแบ่งปันประสบการณ์การฝึกงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องสำหรับการฝึกงานในภาคการศึกษา 3/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 ทางสาขาวิชาฯ จัดให้มีกิจกรรมเพื่อการแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องซึ่งในภาคการศึกษา 3/2558 มีนักศึกษาในหลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมอัตโนมัติ) จำนวน 43 คน ได้เข้าฝึกงานกับสถานประกอบการต่าง ๆ จำนวน 28 แห่ง