คณาจารย์ประจำสาขาวิชาเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ICICIC2016,Harbin,China


           รศ.ดร.ไสว พงศ์สวัสดิ์ รศ.ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์ ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ เทพมณี และรศ.ดร.พิทยา ปานนิลได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ 11th International Conference on Innovative Computing, Information and Control (ICICIC2016) ที่ Harbin, China เมื่อวันที่ 15-17 สิงหาคม 2559 นอกจากนี้ ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ เทพมณี ยังได้รับรางวัล “Best Paper Award ICICIC2016” จากงานวิจัยเรื่อง Reliability Modeling of Emergency Shutdown Function for Heat Recovery Steam Generator Control ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ด้วย