งานสัมมนา Fieldcomm Group ณ โรงแรม Hilton พัทยา ในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2559


           รศ.ดร.พิทยา ปานนิล ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ เทพมณี รศ.ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์ รศ.ประภาษ อุคคกิมาพันธุ์ รศ.ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์ ดร.อภินัย ฤกษ์รัตน์ ผศ.กฤษณ์ เสมอพิทักษ์ ผศ.สาท คำมูล และผศ.ดร.วรรณดี เพชรมณีล้ำค่า คณาจารย์จากหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติและหลักสูตรวิศวกรรมระบบควบคุม ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมสัมมนากับสมาคม Fieldcomm Group Thai Association (แต่เดิมเป็นสมาคม Fieldbus Foundation Association Thai) ในหัวข้อเรื่อง “Connecting the World of Process Automation” โดยจัดที่โรงแรม Hilton พัทยาในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559