การฝึกอบรมหลักสูตร FCTP Support Specialist สำหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม


           เมื่อวันจันทร์ และอังคารที่ 21-22 พฤศจิกายน พ.ศ 2559 คณาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติได้จัดให้มีการฝึกอบรมเทคโนโลยี Foundation Fieldbus ในหลักสูตร FCTP Support Specialist ให้แก่บุคลากรภายนอกจากภาคอุตสาหกรรม ( ซึ่งเป็นศิษย์เก่าหลักสูตรวิศวกรรมการวัดคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ) โดยหลักสูตร FCTP Support Specialist นี้ได้รับการรับรองจาก Fieldbus Foundation