คณาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุมเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ SII2016 Sapporo , Japan


           รศ.ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์ และ ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ เทพมณี ได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ 2016 IEEE/SICE International Symposium on System Integration , SII2016 Sapporo Convention Center Sapporo , Japan เมื่อวันที่ 13-15 ธันวาคม 2559