คณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติได้เข้าพบและสวัสดีปีใหม่กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทดานิลี่จำกัดในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2560


           ดร.บุนนาค โมกข์มงคลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทดานิลี่ จำกัดและคุณกตัญญู โกมุทมาศ ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และกฏหมาย ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ไสว พงศ์สวัสดิ์ รศ.ประภาษ อุคคกิมาพันธุ์ และ รศ. ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์ คณาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในโอกาสเข้าพบในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ .2560 เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ.อาคาร 3บริษัทดานิลี่ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง