การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันฟ้าผ่า โดยบริษัท นาคา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ เทพมณี อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมด้วย นักศึกษาให้การต้อนรับวิทยากร คุณราเชษฐ์ บุตรโพธิ์ และทีมงาน จากบริษัท นาคา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(Naka Engineering Ltd.) มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันฟ้าผ่า(Lightning and Surge Protection) และกิจกรรมแจกของรางวัลให้แก่นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอัตโนมัติชั้นปีที่ 3