คณาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ IAENG 2017 ที่ Hong Kong

 

รศ.ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์ รศ.ดร.พิทยา ปานนิล รศ.ประภาษ อุคคกิมาพันธุ์ รศ.ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์และนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2017, IAENG 2017 , Hong Kong เมื่อวันที่ 15-17 มีนาคม 2560