การฝึกอบรมหลักสูตร FCTP Support Specialist สำหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม

 

เมื่อวันจันทร์และอังคารที่ 3-4 เมษายน พ.ศ 2560 คณาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติได้จัดให้มีการฝึกอบรมเทคโนโลยี Foundation Fieldbus ในหลักสูตร FCTP Support Specialist ให้แก่บุคลากรภายนอกซึ่งเป็นวิศวกรที่มาจากบริษัท azbil (ประเทศไทย) โดยหลักสูตร FCTP Support Specialist นี้ได้รับการรับรองจาก Fieldbus Foundation ( ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น FieldComm Group )