งานแสดงผลงานโครงงานของนักศึกษา ICA SP-CON 2017 (Instrumentation , Control , and Automation Senior Project conference)ครั้งที่ 8

 

เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการสร้างเครือข่ายทางด้านวิศวกรรมการวัดคุม ระบบควบคุม วิศวกรรมอัตโนมัติ ICA (Instrumentation , Control , and Automation) จึงได้จัดให้มีการแสดงผลงานโครงงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ของแต่ละมหาวิทยาลัยอันได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (เอสไอไอที))มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (วิทยาเขตระยอง) มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครรวมเป็น 8 มหาวิทยาลัย (9 หน่วยงาน) โดยได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ส. 2560 ซึ่งในครั้งนี้ได้จัดงานขึ้นเป็นครั้งที่ 8