คณาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ECTI - CON 2017

 

รศ.ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์และนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ECTI-CON 2017 , ที่โรงแรม Phuket Graceland Resort & Spa จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 27-30 มิถุนายน พ.ศ. 2560