ผู้แทนคณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุมได้ไปนิเทศนักศึกษาวิศวกรรมอัตดนมัติชั้นปีที่ 3 ที่บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)และบริษัทเอ็กซ์เปอร์ต ออโตเมชั่น จำกัด

 

เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 รศ.ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์ เสมอพิทักษ์ได้ไปนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคการศึกษา 3/2559 เพื่อติดตาม ประเมินผลและแก้ไขปัญหาการฝึกงานของนักศึกษาตลอดจน เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะกับสถานประกอบการเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมอัตโนมัติ)