งานสัมมนา Fieldcomm Group ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2560

 

คณาจารย์จากหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ และหลักสูตรวิศวกรรมระบบควบคุม ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังโดยมี รศ.ดร.พิทยา ปานนิล ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ เทพมณี รศ.ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์ รศ.ดร.ธนิตย์ ตรีสุวรรณวัฒน์ รศ.ประภาษ อุคคกิมาพันธุ์ รศ.ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์ ดร.อภินัย ฤกษ์รัตน์ ผศ.กฤษณ์ เสมอพิทักษ์ ผศ.สาท คำมูล และผศ.ดร.วรรณดี เพชรมณีล้ำค่า ได้เข้าร่วมสัมมนากับสมาคม Fieldcomm Group Thai Association (แต่เดิมเป็นสมาคม Fieldbus Foundation Association Thai) ในหัวข้อเรื่อง “Connecting the World of Process Automation” โดยจัดที่โรงแรมดุสิตธานี พัทยาในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคมคม พ.ศ. 2560 พร้อมกันนั้นทางบริษัทเดลต้าเอลเม็กจำกัด ตัวแทนบริษัท pepperl-fuchsได้มอบอุปกรณ์ไว้สำหรับใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนอีกด้วย