ผู้แทนคณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุมได้ไปนิเทศนักศึกษาวิศวกรรมอัตดนมัติชั้นปีที่ 3 ที่บริษัท Intelligent Automation Machine Co.,Ltd.

 

เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 รศ.ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์ได้ไปนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคการศึกษา 3/2559 เพื่อติดตาม ประเมินผลและแก้ไขปัญหาการฝึกงานของนักศึกษาตลอดจน เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะกับสถานประกอบการเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมอัตโนมัติ) ที่บริษัท Intelligent Automation Machine Co.,Ltd.