คณาจารย์จากหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ICICIC 2017, Kurume City, Japan

 

รศ.ดร. ไสว พงศ์สวัสดิ์ รศ.ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์ รศ.ดร.ธนิตย์ ตรีสุวรรณวัฒน์ รศ.ดร.พิทยา ปานนิล รศ.ประภาษ อุคคกิมาพันธุ์ รศ.ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์ ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ เทพมณี ผศ.สาท คำมูล ผศ.ดร.กฤษณ์ เสมอพิทักษ์ และดร. อภินัย ฤกษ์รัตน์ คณาจารย์จากหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม และนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร วศ.ม. (วิศวกรรมอัตโนมัติ) ได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ 12th International Conference on Innovative Computing, Information and Control (ICICIC2017) ที่ Kurume City, Japan เมื่อวันที่ 28-30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 และนอกจากนี้ รศ.ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์ และ ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ เทพมณี ยังได้รับรางวัล Best Paper Award ICICIC2017 จากบทความวิจัยเรื่อง “Comparative Analysis Between Control in the Host and Control in the Field in Terms of Safety and Availability for Foundation Fieldbus-Based Process Control” อีกด้วย