Foundation Fieldbus

 

กลุ่มสมาคมFoundation Fieldbus แห่งประเทศไทย (สมาชิกจาก 15 บริษัท)ได้เข้ามาประชุมหารือเกี่ยวกับการเปิดตัวศูนย์อบรม
( FCTP- KMITL ) ที่จะเริ่มการอบรมได้ในช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไป และพร้อมกันนั้นก็ได้เยี่ยมชมการเรียนการสอน
ของหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในวันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553