คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติเข้าศึกษาดูงานที่โรงงานผลิต แป้งมัน เค เอส จันทบุรี