โครงงานร่วมมืองานวิจัยของระบบ plant utility ระหว่างวิศวกรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

โครงงานร่วมมืองานวิจัยของระบบ plant utility ระหว่างวิศวกรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ระยอง) กับคณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ KMITL

โดยมีหัวข้อวิจัยเรื่อง : Data Communication , Noise , Control Valve (Fuel Valve) test, EMI test