การรับมอบเงินสนับสนุนการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ จากบริษัท ดานิลี่ จำกัด

 

การรับมอบเงินสนับสนุนการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ จากบริษัท ดานิลี่ จำกัด

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 บริษัท ดานิลี่ จำกัด (Danieli Ltd.)
โดย นายบุญนาค โมกข์มงคลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
ได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ จำนวน 1,000,000 บาท
ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างบริษัท ดานิลี่ จำกัด
และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นปีที่ 3 จากวงเงินทั้งหมด 5,000,000 บาท
โดยมี รศ.ดร.ฟูศักดิ์ ชีวสุวิทย์ ประธานสาขาวิศวกรรมการวัดและควบคุม
และ รศ.ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์ รศ.ดร.ไสว พงศ์สวัสดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นผู้รับมอบ