นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการ Innovation Seeds Champion

 

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการ Innovation Seeds Champion


ตัวแทนจากบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่
นายกิตติ ล้อทอง นางสาวปณาลี บุญมีประกอบ และนายศุภวิชญ์ พันธุ์สืบศักดิ์ ทีมของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ
ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จากผู้เข้าประกวดทั้งหมด 9 ทีม (ทีมละ 3 คน) จาก 3 มหาวิทยาลัย
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
ในโครงการประกวด เมล็ดพันธุ์ คนสร้างสรรค์ (Innovation Seeds Champion) ที่จัดขึ้นโดยบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งมี รศ.ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการเข้าร่วมประกวดครั้งนี้ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคุณสุลินลา ลีลาจินดาไกรฤกษ์
หัวหน้างานฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่เข้าร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ นอกจากนั้นทางตัวแทนบริษัทฯ
ยังได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ทีมของนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมเคมี และหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ที่ได้เข้าร่วมประกวดในโครงการนี้ด้วย