ตามรอยบาทพระศาสดา นมัสการสังเวชนียสถาน 4 แห่ง (อินเดียและเนปาล)

 

ตามรอยบาทพระศาสดา นมัสการสังเวชนียสถาน 4 แห่ง (อินเดียและเนปาล)


ในช่วง 8 ถึง 16 ธ.ค. 2555 ทางคณาจารย์จากหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ ได้แก่ รศ.ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์
รศ.ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์ และ รศ.ดร.ไสว พงษ์สวัสดิ์ ได้ไปแสวงบุญ ณ. สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา
และที่ปรินิพพาน ที่ประเทศ อินเดียและเนปาล โดยได้มีผู้ที่มีจิตศรัทธาได้นำปัจจัยร่วมทำบุญด้วยได้แก่
คุณวรรณา กิติมหาคุณ รศ.ประภาษ อุคคกิมาพันธุ์ ศ.ดร.วันชัย ริ้วรุจา ผศ.ดร.พิทยา ปานนิล คุณอภินัย ฤกษ์รัตน์
และนักศึกษาจาก หลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติทุกท่าน นอกจากนี้ ขอขอบคุณ คุณธวัชชัย คำศรี
ที่ช่วยกรุณารับ-ส่งจากสาขาวิชา ไปที่สนามบิน (โดยได้นำปัจจัยทั้งหมดถวายตามสถานที่ต่าง ๆ
ซึ่งเป็นสังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง รวมทั้งได้ร่วม บุญสร้างวิหารอุโบสถ พระพุทธรูป ที่พักสำหรับพระสงฆ์
และที่พักสำหรับบุคคลที่จะไปแสวงบุญที่อินเดียและ เนปาล หนังสือธรรมะ อาหาร และอื่น ๆ
ในการทำนุบำรุงศาสนาในดินแดนพุทธภูมิ)